Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad komt daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, bij elkaar en overlegt dan vaak met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn een aantal algemene taken van de medenzeggeschapsraad vastgelegd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling, jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel en de omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen. De MR van De Knotwilg bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de wijze waarop verkiezingen gehouden worden.

De Mr vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. De informatie op de site krijgt een extra dimensie als u een vergadering bijwoont, u raakt meer betrokken bij het onderwijs van uw kind.

 MR vergaderingen voor schooljaar 2023-2024
 
 
Voor meer informatie kunt u mailen: MRKnotwilg@o2a5.nl