Nieuws van de MR.
 

 
 
Jaarverslag MR De Knotwilg 2017-2018    19 september 2018
 
Algemeen De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op scholen. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Daarbij is er onderscheid tussen instemmingsrecht en adviesrecht. In principe kan de MR ieder onderwerp betreffende het beleid van school ter sprake brengen. 
 
Vergaderingen MR 2017-2018 In het schooljaar 2017-2018  heeft de MR op de volgende momenten vergaderd:  31 oktober 2017  18 januari 2018  12 februari 2018  24 april 2018  5 juni 2018 
 
De verslagen van de vergaderingen worden na goedkeuring op de website van de Knotwilg geplaatst. 
 
Overleg met directie Voorafgaand aan iedere MR-vergadering overlegt de voorzitter van de MR met de schooldirectie over de onderwerpen die in de vergadering aan bod zullen komen. 
 
Onderstaande onderwerpen zijn in het afgelopen schooljaar in ieder geval aan de orde geweest:  
 
- Tevredenheidspeiling De tevredenheidspeiling is gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen. De conclusies van deze peilingen zijn binnen de MR besproken. Een belangrijk aandachtspunt is communicatie. Komend schooljaar zal bekeken worden op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan de aanbevelingen. De MR zal hierin een adviserende rol vervullen. 
 
- Tweede HB-groep Er zijn voldoende aanmeldingen voor het opstarten van een tweede groep. De MR is door de CMR gevraagd hierover te adviseren en heeft een positief advies uitgebracht. 
 
- Formatieplan/klassenindeling Hierover is door de MR positief geadviseerd. 
 
- Protocol Sociale Media Het protocol is, na bespreking met de MR, als bijlage bij een van de nieuwsbrieven aan de ouders beschikbaar gesteld. 
 
 
2
 
 
 
- Jaarplan Cluster Molenwaard Jaarplan is in augustus 2018 volledig bekend en zal op de eerstvolgende MR-vergadering in het nieuwe schooljaar ter sprake komen. 
 
- Schoolgids De schoolgids in zijn huidige vorm dient te worden herzien. Met de MR zijn een aantal voorbeelden doorgenomen. Deze vernieuwde vorm zal met ingang van schooljaar 2018-2019 nog niet zijn gerealiseerd. De MR heeft geadviseerd de bestaande versie waar nodig aan te passen en begin volgend schooljaar de nieuwe versie uit te gaan werken. 
 
- Huishoudelijk reglement MR  De MR heeft haar huishoudelijk reglement geactualiseerd en vastgesteld op 24 april 2018. 
 
- Evaluatie “Anders organiseren” In opdracht van het bestuur van O2A5 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het twee jaar geleden ingezette traject “Anders organiseren”. Het bureau PenthaRho is gevraagd deze evaluatie uit te voeren. Namens de oudergeleding van de MR is Irene Domburg hier naar toe geweest en namens de leerkrachten Evaline Lagerweij. Een van de belangrijke aanbevelingen uit deze evaluatie is heldere communicatie op alle niveaus. 
 
Benoemingsadvies commissie nieuwe clusterdirecteur In het schooljaar 2017-2018 is een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe clusterdirecteur voor de Knotwilg. Namens de Knotwilg hebben Evaline Lagerweij en Irene Domburg (als voorzitter van de MR) zitting gehad in de benoemingsadviescommissie. Uit de 5 kandidaten is uiteindelijk Ada van Wingerden als nieuwe clusterdirecteur benoemd. Samen met Nicolette van der Weide en Anouk Vonk vormt zij met ingang van schooljaar 2018-2019 de directie van het cluster Molenwaard. 
 
MR in Beeld Middels de “MR in Beeld” brengt de MR tussentijds verslag uit van de onderwerpen die zijn besproken. De MR in Beeld is dit schooljaar 3 keer verschenen, in september 2017, december 2017 en mei 2018. 
 
GMR en CMR Vanuit de MR is inbreng geleverd in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van O2A5 (GMR) en in de Cluster medezeggenschapsraad Molenwaard (CMR). Belangrijke onderwerpen die binnen de GMR zijn besproken waren het Strategisch beleidsplan, Meerjaren onderhoudsplan 20182027, Evaluatie Anders Organiseren, ziekteverzuim en Meerjarenbegroting 2018-2021. In het CMR waren de belangrijkste onderwerpen de Topklas en het Clusterplan.
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Bezetting MR De MR bestond in het schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen:
 
Oudergeleding Irene Domburg (voorzitter en GMR) Kirsten Verschuur (CMR, MR in beeld)  Claire van der Giessen (lid MR)  
 
 
Personeelsgeleding Johanna Blom (penningmeester, MR in Beeld) Liesbeth Bijleveld (secretaris) Karlijne van der Vos (CMR)*
 
*vanwege het langdurig uitvallen van Karlijne van der Vos is haar plaats in de MR tijdelijk waargenomen door Anneke van Vianen. 
 
(Her)verkiezing MR leden in de oudergeleding Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende leden aftredend: 
 
Claire van der Giessen (niet herkiesbaar) Irene Domburg (herkiesbaar)
 
De (her)verkiezing is geagendeerd voor de jaarvergadering van 25 september 2018. De aankondiging en oproep voor geïnteresseerden om zich aan te melden is gedaan op 11 september 2018 via de website en via mail aan de ouders.