Positive Behavior Support (PBS)
 

Het doel van Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.
Door te handelen conform de PBS principes willen we voorkomen dat kinderen ongewenst gedrag laten zien. Toch besteden we ook aandacht aan ongewenst gedrag. Dit om eenduidigheid te scheppen met betrekking tot dit item.

 

Gedragscode van OBS De Knotwilg

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school participeert.

 

Uitgangspunten:

 
De drie pijlers (basiswaarden) waarop OBS De Knotwilg rust zijn:
                         

Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid

 

Goed gedrag: leer je!

 

Schoolbreed

In ons dagelijks onderwijs zijn wij vooral gericht op proactief pedagogisch handelen. Hierbij stimuleren wij in situaties gewenst gedrag bij alle leerlingen. Dit doen wij door:
 

1. Heldere gedragsverwachtingen in de gehele school te hanteren

Rond de drie basiswaarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid, zijn verwachtingen ten aanzien van gewenst gedrag geformuleerd voor alle ruimtes in de school. Deze verwachtingen staan beschreven op de jaarkalender. De kalender wordt aan het begin van elk schooljaar in een teamvergadering besproken en vastgesteld.

 

2. Gedragsverwachtingen te visualiseren in alle ruimtes

De drie basiswaarden worden gevisualiseerd op posters in alle algemene ruimtes van de school.

 

3. Het systematisch aanleren van gewenst gedrag

Minimaal één keer per week wordt een les gegeven rondom de verwachtingen gewenst gedrag van de jaarkalender.
Kern van de lessen is het voordoen van gewenst en ongewenst gedrag via rollenspel.

 

Rollenspel is binnen PBS een belangrijke techniek om leerlingen vaardigheden aan te leren. Rollenspel geeft leerlingen de kans om in een veilige situatie te oefenen met nieuwe vaardigheden, voordat ze dit in de situatie gaan toepassen.
 

4. Het bekrachtigen van gewenst gedrag

 Interventies die hierbij horen zijn: Het geven van complimenten: gekoppeld aan de verwachtingen gewenst gedrag. Complimenten rondom gedrag zijn het effectief wanneer het gewenst gedrag concreet genoemd wordt. Het noemen van de naam van de leerling geeft nog meer kracht. 'Gert, wat heb jij je jas netjes opgehangen'.